Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz Edilmesi

Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz Edilmesi

Yabancıların çalışma izin başvurularını değerlendirme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda olup 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunundaki esas ve usullere göre yapılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından incelenen çalışma izin başvuruları kabul ve ret şeklinde sonuçlanmaktadır. Başvuru sonuçları işverene e-posta yoluyla bildirilir. Yurtdışı başvurularında ise, yabancının başvuru yaptığı ilgili dış temsilciliğe de online olarak bilgilendirme gönderilir.

Çalışma İzni Neden Reddedilir?

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 9.maddesinde çalışma izni başvurusunun ret sebepleri düzenlenmiş olup bu şartlardan birini taşıyanların başvurularına Bakanlıkça ret kararı verilmektedir. Söz konusu kanunda yer alan kanun metni gereğince ret sebepleri aşağıdaki gibidir:
 • Uluslararası İşgücü Politikasının dışında kalan başvurular;
 • Belge ve bilgilerin sahte olarak düzenlenerek yapılan başvurular;
 • Başvuruda bulunan işverenin yabancı çalıştırmaya ilişkin gerekçesinin yetersiz görüldüğü durumlar;
 • Yabancılara yasak olan mesleklere yapılan başvurular;
 • Başvuruda belirtilen nitelik ve uzmanlığı taşımayan yabancıların başvuruları;
 • ÇSGB tarafından belirlenen kriterlerin karşılanmadığı başvurular;
 • 6458 Sayılı Yabancılar Kanunu’nun 7.maddesine göre Türkiye’ye giriş verilmeyen yabancıların, 15.maddesine göre vize verilmeyecek yabancılar, 54.maddesine göre hakkında sınır dışı kararı alınan yabancılar;
 • Kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturan yabancılar;
 • Türkiye’nin tanımadığı ülke vatandaşlarının başvuruları(Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür durumu istisna oluşturur) ;
 • Bakanlık tarafından başvurucuya tanınan kanuni süre içinde tamamlanmayan başvurular.

Yabancılara Yasak Olan Meslekler

6735 Sayı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Çalışma İzni Başvurusunun Reddi başlıklı 9.maddesinde ret sebepleri düzenlenmiştir. Aynı maddenin ç fıkrasında kanunla Türk vatandaşlarına özgülenmiş işlerde yabancıların çalışamayacağı yer almaktadır. İlgili Kanunlarda yer alan kanun hükümlerine istinaden yabancılara yasak olan meslekler aşağıdakilerdir:

 1. Avukatlık;

Yabancıların Türkiye’de avukatlık yapması Avukatlık Kanunu ile yasaklanmış olup, ilgili kanunun 3/a maddesi gereğince, kişinin avukatlık mesleğine kabul edilebilmesi için T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

 1. Noterlik;

Noterlik Kanunu’nun 7.maddesinde noterlik stajına başlayabilmek için T.C. vatandaşlığı şartı getirilerek yabancıların Türkiye’de noterlik mesleğini icra etmeleri yasaklanmıştır.

 1. Diş Hekimliği;

Yabancılara en çok yasak getirilen mesleklerin başında sağlık sektörü gelmektedir. Eskiden doktorların Türkiye’de çalışması da yasak meslek kapsamında değerlendirilmekte ve Türkiye’de çalışmaları yasaktı. Sonradan getirilen düzenleme ile doktorluk ve hemşirelik yabancılara yasak meslek olmaktan çıkarılmış, Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alınması suretiyle çalışılmasına izin verilmiştir. Ancak diş hekimlerinin çalışma şekli Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile düzenlendiğinden T.C. vatandaşı olmayanların çalışması yasaktır.

 1. Veterinerlik;

Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’da Türkiye’de veterinerlik mesleğini icra edebilmek için vatandaşlık şart koşulmuştur.

 1. Özel Hastanele

 1. Hususi Hastaneler Kanunu’nda sorumlu müdrde Sorumlu Müdür;

 1. ürün taşıması gereken şartlar içinde T.C. vatandaşı olmak ibaresinin yer alması sebebi ile yabancıların bu mesleği icra etmesi yasaktır.

 1. Güvenlik Görevlisi;

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca, yabancıların çalışması yasaktır.

 1. Kabotaj Kanunu’nda yer alan meslekleri icrası (dalgıçlık, kaptanlık, tayfalık vs);
 1. Gümrük Müşavirliği;

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 227.maddesi gereğince, gümrük müşavirliği mesleğinin icrası için Türk Vatandaşı olmak gerektiğinden yabancıların bu mesleği icra etmesi yasaktır.

9.Turist Rehberliği;

Yabancıların Turizm sektöründe çalışmasıyla ilgili her hangi bir yasak bulunmamakla birlikte tek yasak turist rehberliği konusunda getirilmiştir. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince, turist rehberliği Türklere özgü meslek olması sebebi ile yabancıların çalışması yasaktır.

Çalışma İznim Reddedildi ne Yapmalıyım?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuruyu inceledikten sonra kararını başvurucuya bildirir. Bu karar olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir.
Yabancıya veya işverenine çalışma izni veya uzatma başvurusunun reddi tebliğ edilir. Bakanlığın kararına karşı red kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazın reddine karar verildiği durumlarda ise ilgili idari yargı yoluna başvurabilir.